Krajowe jednostki oceny technicznej – Budowlane ABC – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Menu strony Wyroby budowlane

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

pn. – pt. 8.00-16.00 tel.: 22 262 90 00
kancelaria.mrit@mrit.gov.pl

Sekretariat Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji:

pn– pt. 8.15 – 16.15 tel.: (22) 323 40 01 sekretariatdab@mrit.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@mrit.gov.pl

       

Deklaracja dostępności

       
Znalazłeś na stronie błąd, niedziałający plik lub link?

Zgłoś swoje uwagi.

Krajowe jednostki oceny technicznej

Krajowe oceny techniczne mogą być wydawane przez:

 • Jednostki oceny technicznej, wyznaczone – na podstawie art. 6b Ustawy o wyrobach budowlanych – przez ministra właściwego ds. budownictwa do wydawania europejskich ocen technicznych, zgodnie z zakresem ich właściwości – patrz pkt. 5.3
 • Wyznaczone przez ministra właściwego ds. budownictwa – na podstawie art. 8 ust. 2, będące instytutami badawczymi
 • Od dnia 19 września 2020 r. jednostki te są wyznaczane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. GINB wyznacza również jednostki będące instytutami badawczymi lub instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Wykaz krajowych jednostek oceny technicznej:

 • Instytut Techniki Budowlanej – itb.pl
  Zakres określony w pkt 5.3 oraz w systemie krajowym wyłącznie w zakresie zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) w odniesieniu do następujących grup wyrobów budowlanych:

  • Poz. 35 Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną w zakresie: Wyrobów/zestawów powłokowych do ochrony przed korozją konstrukcji metalowych, Wyrobów/zestawów do ciśnieniowej i bezciśnieniowej impregnacji penetracyjnej konstrukcji drewnianych zabezpieczające przed korozją biologiczną
  • Poz. 36 Wyroby do wentylacji i klimatyzacji w zakresie: Wyrobów do rozprowadzania i rozdziału powietrza: przewodów i rur wentylacyjnych Wyrobów do rozprowadzania i rozdziału powietrza: przepustnic, zasuw, nawiewników i wymienników, czerpni, wyrzutni, odciągów, zamknięć.
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów – ibdim.pl
  Zakres określony w pkt 5.3 oraz w systemie krajowym wyłącznie w zakresie zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) w odniesieniu do następujących grup wyrobów budowlanych:

  • Poz. 18 Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków
   • Rury, kształtki, złącza i uszczelnienia,
   • Prefabrykowane kanały odwadniające,
   • Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe, stopnie, drabiny, poręcze dla studzienek włazowych, wpusty ściekowe, syfony, zasuwy, osadniki,
   • Skrzynki retencyjno-rozsączające z osprzętem do wody deszczowej,
   • Separatory,
   • Pokrywy i zwieńczenia studzienek włazowych i niewłazowych oraz wpustów kanalizacyjnych,

   w zakresie ograniczonym do wyrobów stosowanych przy budowie dróg, parkingów, lotnisk, drogowych obiektów inżynierskich, kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz na terenach związanych z inżynierią komunikacyjną

  • Poz. 35 Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną w odniesieniu do wyrobów/zestawów powłokowych do ochrony przed korozją konstrukcji metalowych w zakresie ograniczonym do wyrobów/zestawów powłokowych do ochrony przed korozją konstrukcji metalowych.
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – icimb.pl
  Zakres określony w pkt. 5.3 informatora
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – imbigs.pl
  Zakres określony w pkt. 5.3 informatora
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – cnbop.pl
  Zakres określony w pkt. 5.3 informatora
 • Instytut Kolejnictwa – ikolej.pl
  W zakresie zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) w odniesieniu do następujących grup wyrobów budowlanych:

  • Poz. 1 Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/komórkowego w zakresie:
   • Prefabrykaty z betonu do zastosowań w nawierzchniach przejazdów kolejowo-drogowych,
   • Prefabrykaty z betonu do zastosowań w nawierzchniach szynowych bezpodsypkowych (z wyłączeniem podpór blokowych do nawierzchni kolejowej),
   • Prefabrykaty z betonu do zastosowań w nawierzchniach tramwajowych lub nawierzchniach torów podsuwnicowych,
   • Prefabrykaty z betonu do zastosowań w fundamentach konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
   • Prefabrykaty z betonu do budowy peronów kolejowych,
  • Poz. 8 Geotekstylia, geomem brany i wyroby związane w zakresie:
   • Geosyntetyki (geowłókniny, geotkaniny, geosiatki), aeokompozyty oraz wyroby pokrewne do zastosowań podtorzu kolejowym stosowanych – przeznaczonych wyłącznie do zastosowań w nawierzchniach i podtorzach kolejowych,
  • Poz. 13 Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze w zakresie:
   • Podkłady tramwajowe,
  • Poz. 18 Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków w zakresie:
   • Wyroby do zastosowań w odwodnieniu nawierzchni kolejowych i podtorza – przeznaczonych wyłącznie do zastosowań w nawierzchniach i podtorzach kolejowych,
  • Poz. 20 Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze w zakresie:
   • Szyny z wyłączeniem szyn kolejowych określanych jako budowle w rozporządzeniu Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 720),
   • Przyrządy wyrównawcze i szyny przejściowe do nawierzchni szynowych
   • Materiały spawalnicze do spawania złączy szynowych
   • Łączniki (łubki) do nawierzchni szynowych oraz profile metalowe przyszynowe
   • Elementy metalowe systemów przytwierdzeń szyn do zastosowań w nawierzchniach tramwajowych lub w nawierzchniach torów podsuwnicowych
   • Tramwajowe rozjazdy i skrzyżowania torów
   • Zakotwienia (opórki przeciwpełzne) do podkładów kolejowych i tramwajowych
   • Kozły oporowe i inne elementy konstrukcyjne hamujące pojazd szynowy,
  • Poz. 24 Kruszywa w zakresie:
   • Podsypka kolejowa,
  • Poz. 33 Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty w zakresie:
   • Elementy elastomerowe systemów przytwierdzeń szyn do zastosowań w nawierzchniach tramwajowych lub w nawierzchniach torów podsuwnicowych,
   • Łączniki (łubki) elastomerowe do nawierzchni szynowych Elementy izolacyjne do złączy szynowych,
   • Wyroby elastomerowe do zastosowań w nawierzchniach przejazdów kolejowo-drogowych i tramwajowo-drogowych,
   • Profile elastomerowe przyszynowe,
 • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy – inig.pl
  • Poz. 6 Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne w zakresie:
   • Kominy prefabrykowane (elementy o wysokości kondygnacji), przewody, kominowe (elementy lub bloki), kominy wielopowłokowe (elementy lub bloki), bloki kominowe jednopowłokowe,  zestawy elementów kominów wolnostojących i kominów dostawialnych,
  • Poz. 27 Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń w zakresie:
   • Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń na paliwa stałe i ciekłe,
  • Poz. 28 Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi w zakresie:
   • Wyroby do transportu/dystrybucji/magazynowania gazu i paliwa płynnego przeznaczonego do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach, z zewnętrznego zbiornika  magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku
   • zestawy rurowe, rury, kształtki, zbiorniki, systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu, elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, kanały i przewody zabezpieczające, podparcia rur/przewodów, armatura regulacyjna i odcinająca, wyposażenie pomocnicze zabezpieczające,
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty – itp.edu.pl
  • Poz. 1 Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/komórkowego w zakresie:
   • Wyroby prefabrykowane z betonu stosowane do budowy budowli przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych, falachronów i budowli ochrony brzegów morskich), budowli piętrzących i urządzeń melioracji wodnych

  • Poz. 8 Geotekstylia, geomem brany i wyroby związane w zakresie:
   • Geotekstylia, geomembrany i wyroby związane stosowane do budowy budowli przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych, falachronów i budowli ochrony brzegów morskich), budowli piętrzących i urządzeń melioracji wodnych

  • Poz. 15 Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne w zakresie:
   • Spoiwa budowlane stosowane do budowy przesłon przeciwfiltracyjnych w budowlach przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych, falachronów i budowli ochrony brzegów morskich), budowlach piętrzących i urządzeniach melioracji wodnych

  • Poz. 20 Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze w zakresie:
   • Zestawy elementów konstrukcyjnych stosowane do budowy budowli przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych, falachronów i budowli ochrony brzegów morskich), budowli piętrzących i urządzeń melioracji wodnych

  • Poz. 24 Kruszywa w zakresie:
   • Kruszywa do budowy budowli przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych, falachronów i budowli ochrony brzegów morskich), budowli piętrzących i urządzeń melioracji wodnych

  • Poz. 28 Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi w zakresie:
   • Wyroby do transportu/usuwania/magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi stosowane do budowy budowli przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych, falachronów i budowli ochrony brzegów morskich), budowli piętrzących i urządzeń melioracji wodnych  oraz zbiorniki na odpady płynne z produkcji zwierzęcej

Informacje o ciasteczkach!

Używamy ciasteczek, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, zmieniając ustawienia przeglądarki.