x
Informacje i procedury przedstawione w tej części portalu odnoszą się do robót budowlanych wykonywanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.  

W przypadku innych budynków, np. budynków mieszkalnych wielorodzinnych należy sięgnąć do ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i wynikających z niej przepisów szczegółowych lub zwrócić się zapytaniem do właściwego pod względem lokalizacji inwestycji organu architektoniczno-budowlanego lub organu nadzoru budowlanego. Na organach administracyjnych spoczywa bowiem obowiązek informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych. Obowiązek ten wynika z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Wskazane procedury nie odnoszą się do  budynków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.  

Budynki te podlegają bowiem również pod przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187). Zaznaczyć należy, że w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków inwestor na prowadzenie robót zobowiązany jest uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. Natomiast w przypadku obiektów zlokalizowanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków konieczne jest przed rozpoczęciem robót budowlanych dokonanie zgłoszenia. (art. 29 ust. 4 Pb).