Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie – Budowlane ABC – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie

Działalność Sektorowej Rada Kwalifikacji ds. Kompetencji w Budownictwie (link) realizowana jest na podstawie umowy nr POWR 02.12.00-00-0006/16-00 podpisanej w imieniu Partnerstwa przez Związek Zawodowy  „Budowlani” z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dnia 22.12 2016 r.

System Rad ds. Kompetencji zainicjowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), zgodnie z art. 4e ustawy o utworzeniu PARP, w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” i działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, której jednym z celów jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki”.

Finansowanie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i skarb państwa. Dofinansowanie projektu: 1 994 968,86 zł. Projekt realizowany: od 1 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r. przez Partnerstwo:

 1. Związek Zawodowy „Budowlani” (ZZ Budowlani) – lider
 2. Federacja Budownictwa i Nieruchomości (KBiN) – partner
 3. Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) – partner
 4. Instytut Techniki Budowlanej (ITB) – partner.

Powołanie Sektorowej Rady stanowi uwieńczenie zabiegów wielu organizacji polskiego budownictwa zainteresowanych problematyką kształcenia zawodowego w naszym sektorze.

Główne cele Rady:

 1. wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w budownictwie, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji osób o ograniczonych możliwościach konkurowania na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach, pracownicy z niepełnosprawnościami i młodzież rozpoczynająca pracę zawodową);
 2. opracowanie zasad funkcjonowania porozumień edukacyjnych na podstawie znanych rozwiązań europejskich, jako formy włączenia pracodawców w zintegrowane działania edukacyjne;
 3. określenie obszarów badawczych dla planowanych dwóch cykli badań kapitału ludzkiego (BKL), odnoszących się do kompetencji w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach, lub absolwentów rozpoczynających pracę;
 4. identyfikacja potrzeb sektora w obszarze kwalifikacji i rozwoju Sektorowej Ramy Kwalifikacji;
 5. przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
 6. przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora budowlanego w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze budownictwa, co powinno zniwelować ich dotychczasową marginalizację w tym zakresie;
 7. współpraca z instytucjami międzynarodowymi w zakresie tworzenia ponadnarodowych sektorowych zintegrowanych ram kwalifikacji sektora budownictwa, jako obszaru zintegrowanego rynku budowlanego Unii Europejskiej;
 8. współpraca z ministrem właściwym ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Celem Rady jest także zapewnienie jej dalszego funkcjonowania po zakończeniu dofinansowania projektu, tj. po 2022 roku.

Rada stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji formalnej, poza-formalnej i nieformalnej, jednostkami badawczymi a przedsiębiorcami działającymi w budownictwie z udziałem instytucji dialogu społecznego (związki zawodowe i organizacje pracodawców), samorządu zawodowego i innych interesariuszy, działającym na rzecz rozwoju sektora budowlanego poprzez zwiększenie wiedzy o jego potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Rada reprezentatywna jest w oparciu o szeroką współpracę kluczowych dla sektora organizacji, instytucji regulacyjnych, rynku pracy i struktur edukacyjnych oraz badawczych, spośród których kilkadziesiąt zadeklarowało już udział w jej pracach. Kluczowa dla Rady jest współpraca zadeklarowana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Sektorowej Rada ds. Kompetencji w Budownictwie z uwagi na wielkość sektora, liczbę interesariuszy i rozmiar zadań działała także w czterech grupach roboczych: 

 1. monitorowania sektora – lider Waldemar Mazan (Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości);
 2. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa – lider prof. dr hab. inż. Henryk Zobel (Politechnika Warszawska);
 3. Sektorowej Ramy Kwalifikacji – lider Jakub Kus (ZZ „Budowlani”);
 4. standaryzacji i certyfikacji – lider dr hab. inż. Jadwiga Fangrat (ITB).

Ujednolicenie systemu opisu kwalifikacji i zbliżenie standardów oraz programów kształcenia do realnych potrzeb sektora budowlanego jest jednym z głównych zadań związanych z wdrożeniem Polskiej Rady Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Wiąże się z tym zatem konieczność podjęcia działań mających na celu budowę spójnych systemów walidacji, oceny i certyfikacji dla różnych ścieżek uczenia się, a także budowy systemów zapewnienia jakości edukacji.

Informacje o ciasteczkach!

Używamy ciasteczek, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, zmieniając ustawienia przeglądarki.